La Regidoria de Cultura i d'Ensenyament de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant dóna suport a l'activitat de les entitats del municipi mitjançant un programa de subvencions per als àmbits cultural i educatiu.

 

Les bases reguladores per a l'any 2017 són:

 

Bases de subvenció per a activitats culturals 2017

Bases de subvenció per a entitats de l'àmbit educatiu 2017

 

La convocatòria de subvencions està publicada a:

 

Subvencions per a activitats culturals 2017: BOPT núm. 87 de 8/5/17. Núm. convocatòria BDNS:344501.

Subvencions per a entitats de l'àmbit educatiu 2017: BOPT núm. 88 de 9/5/17. Núm. convocatòria BDNS: 344678.

 

Les sol·licituds de subvenció ja es poden presentar (ordinària, fins 9/6/17, i extraordinària fins al 30/11/17), i la documentació necessària és:

 

1. Sol·licitud de subvenció (a nom del president/a)

 

2. Programa d'activitats previstes per a l'any 2017

 

Ha de contenir com a mínim:

 

2.1. Programació de les activitats a realitzar al llarg de l'any.

2.2. Pressupostos amb indicació del finançament de les activitats.

2.3. Subvencions demanades a altres Institucions

 

3. Fotocòpia del NIF de l'entitat

 

4. Indicació del número de socis

 

5. Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari d'una subvenció

 

6. Acreditació amb declaració responsable o certificat d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social (o autorització per fer la consulta d'aquestes dades).

 

7. Declaració del responsable del beneficiari de no ser deutor per reintegrament de subvencions.