Plans d'emergència municipals 


L'Ajuntament, com a entitat bàsica de protecció civil, conjuntament amb altres administracions, disposa de capacitat general d'actuació, planificació i coordinació en aquesta matèria amb l'objectiu principal de garantir la protecció física de les persones i els seus bens en situació de greu risc col·lectiu, calamitat pública o catàstrofe extraordinària, en què la seguretat i la vida de les persones puguin perillar o sucumbir massivament.


Per planificar aquesta coordinació s'han establert una sèrie de plans d'emergència municipals que s'enumeren a continuació.


Pla bàsic d’emergències municipal


El pla bàsic d’emergències municipal preveu, amb caràcter general, les emergències que es poden produir en l'àmbit del municipi. Estableix la infraestructura i l'organització adients per donar resposta de forma ràpida i eficaç davant de qualsevol situació de risc o emergència i recull un conjunt de tècniques i accions prèviament organitzades i planificades, dirigides a evitar, reduir o corregir els danys causats a persones i béns en situacions de risc o emergència, marcant unes pautes d'actuació que asseguren una millor eficiència en les decisions que s'han de prendre en aquestes situacions.


Plans especials


Els plans especials estableixen les emergències generades per riscos concrets la naturalesa dels quals requereix uns mètodes tècnics i científics adequats per a avaluar-los i tractar-los. Són objecte de plans especials, en els àmbits territorials que ho requereixin, les emergències produïdes pels riscos d'inundacions, sísmics, químics, de transport de mercaderies perilloses, d'incendis forestals i altres.


Plans d'autoprotecció


Els plans d'autoprotecció preveuen, per a determinats centres, empreses i instal·lacions, les emergències que es poden produir com a conseqüència de llur pròpia activitat i les mesures de resposta davant de situacions de risc, de catàstrofes i de calamitats públiques que els poden afectar.


Aquestes instal·lacions queden recollides en el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció.