Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

El Ple de l’Ajuntament aprova substituir el deutor del préstec atorgat a la Cooperativa Agrícola de Vandellòs

També ha acordat el nou calendari de pagament del deute que haurà d’assumir el nou propietari, en la darrera sessió del 27 de març
El Ple de l’Ajuntament aprova substituir el deutor del préstec atorgat a la Cooperativa Agrícola de Vandellòs
Imatge de la sessió plenària del 27 de març, celebrada a l'Ajuntament de Vandellòs

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha aprovat la subrogació del deute contret per l’Agrícola de Vandellòs, Societat Cooperativa Catalana envers el consistori a favor d’Agronomen Societat Limitada, amb els vots a favor de Més Municipi, Acció Municipal, la FIC i el PP; els vots en contra del PSC i l’abstenció de la CUP.

Això suposa que l’Ajuntament ha acordat substituir el deutor del préstec que va atorgar a la Cooperativa Agrícola i establir un nou calendari de pagament del deute, que actualment és de 187.750 €. Segons aquest nou calendari, el nou propietari de la Cooperativa, haurà de fer 6 pagaments anuals per liquidar el deute l’any 2029.

En la sessió plenària que va tenir lloc ahir dimecres, 27 de març, l’alcaldessa va exposar els antecedents d’aquesta situació:

- Per acord plenari de data 19 de desembre de 2013, es va aprovar el conveni amb la Secció de Crèdit Agrícola de Vandellòs SCCL, pel qual es reconeixia un deute amb l’Ajuntament de 307.433,69 €, el retorn del qual quedava garantit amb l’immoble titularitat de la Secció de Crèdit davant un possible incompliment en les obligacions de pagament. Al mateix Conveni, s’incloïa un calendari de pagaments segons el qual, el deute havia d’estar extingit al 15 de novembre de 2023.

- Amb data 10 d’octubre de 2017, la Secció de Crèdit Agrícola de Vandellòs SCCL, va sol·licitar una modificació del calendari de pagament i el Ple de l’Ajuntament va acordar la primera modificació del conveni, estenent la devolució del deute fins al mes de novembre de 2031.

- El 12 de setembre del 2019, la Secció de Crèdit Agrícola de Vandellòs SCCL va demanar, novament, la modificació del calendari de pagament, amb pagaments mensuals de 750 euros. El Ple Municipal va acordar, en data 4/12/2019, la modificació del calendari de pagaments per la devolució del deute existent, segons el qual, la devolució s’allargava fins al 30 d’octubre del 2043.

- El 18 d’octubre de 2023, la Cooperativa de Vandellòs va comunicar a l’Ajuntament la impossibilitat de continuar amb la seva activitat i la decisió que havien pres, de procedir al tancament de la mateixa, ja que els deutes anaven augmentant i no podien pagar.

Davant aquest escenari, l’equip de govern va estudiar diferents propostes juntament amb els serveis tècnics municipals. En data 02/01/2024, el deute actualitzat, era de 187.750 euros, deute que habilitava a l’Ajuntament només a executar la garantia prevista al conveni regulador, adquirint, per tant, en pagament del deute, l’immoble objecte d’aquesta. Per tant, si volien comprar-lo per un preu superior a aquest, tindrien els informes desfavorables per part de la Intervenció i de Secretaria de l’Ajuntament.

En el marc de les converses que l’Ajuntament va mantenir amb la Junta de la Cooperativa per poder trobar la millor opció, tenint en compte el marc legal i normatiu, va aparèixer un privat interessat en la compra dels béns que integren el patrimoni de la Cooperativa (Agronomen Societat Limitada). Les dues parts van arribar a un acord i l’Ajuntament va facilitar-lo, proposant uns terminis de pagament del deute que poguessin ser assumibles pel nou propietari. Els socis de la Cooperativa van decidir, en assemblea, acceptar l’oferta que els hi havia fet el comprador i es va procedir a la venda del local i de la resta del patrimoni (amb 39 vots a favor i 1 abstenció).

Creiem que, sense cap dubte, aquesta ha estat la millor solució possible a la situació en què es trobava la Cooperativa de Vandellòs. L’Ajuntament no podia, legalment, ni igualar ni millorar aquesta oferta de compra”, ha argumentat l’alcaldessa, Assumpció Castellví.

En aquest sentit, s’ha referit a l’exposat per la Intervenció municipal: “El consistori no pot ni deu assumir cap altre deute que no resti justificat documentalment ni amb aquesta entitat ni amb cap altra, ja que es produiria una malversació de fons públics, el qual comporta l’exigència de responsabilitat comptable a tots aquells responsables de la gestió d’aquests fons, en aquest cas, de la mateixa alcaldia i la intervenció municipal, tal com estableixen els arts. 38.1 de la Llei Orgànica 2/1982, de 12 de maig, del Tribunal de Comptes (LOTCu) i 49.1 de la 7/1988, de 5 abril 1988 que regula del seu funcionament”.


Altres acords destacats

- L’aprovació de l’adhesió al Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya (CSC), amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals, excepte el de la CUP, que va emetre un vot en contra. El Ple ha acordat que l’Ajuntament s’incorpori a aquesta entitat local pública de caràcter associatiu per disposar del seu assessorament i suport en el desplegament i funcionament dels diferents serveis de caràcter social de titularitat municipal (els centres de dia per a la gent gran, la residència de Vandellòs i la futura residència de l’Hospitalet de l’Infant) i en l’àmbit de la salut al municipi, tenint en compte també l’existència dels consultoris mèdics. Per rebre aquest assessorament, el consistori haurà de pagar una quota anual de 337,58 euros i fer una aportació única en el moment de l’adhesió de 3.000 euros.

El CSC es un referent en el sector sociosanitari, que presta serveis a més de 100 institucions entre entitats prestadores de serveis de salut i d'atenció a la dependència, ajuntaments, diputacions i consells comarcals.

- El Ple de l’Ajuntament ha acordat sol·licitar a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la inclusió del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant dins de la consignació establerta en l’Ordre IET/458/2015, l’any 2024 amb la incorporació del Projecte de restauració de l’antiga residència del Poblat d’Hifrensa. Etapa 1. Façanes, coberta i ascensor a l’Hospitalet de l’Infant. La previsió de l’import màxim cofinanciable estimat per a l’Ajuntament és de 291.417, 50 €. Aquest punt s’ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals, excepte el de la CUP, que es va abstenir.

- L’aprovació inicial de l’actualització de la nomenclatura de les vies públiques i numeració dels immobles del nucli de població de l’Hospitalet de l’Infant i dels sectors d’activitat econòmica Les Tàpies I i Les Tàpies II, amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals, excepte el de la CUP, que es va abstenir.

Aquesta actualització no suposa canvi ni modificació de la numeració de finques amb edificacions existents, segons nomenclatura aprovada fins a la data. En tot cas, és una actualització a efectes d’adaptar la nomenclatura i la numeració a la realitat existent, que té com a objectiu clarificar i identificar millor i de forma indubtable els espais públics, així com les finques privades existents i totes aquelles altres de nova generació que poden ser susceptibles d’aprofitament urbanístic segons el planejament vigent.

També incorpora una proposta presentada per un membre del col·lectiu d’ex-treballadors i extreballadores de la Central Nuclear Vandellòs I, en què se sol·licita que l’espai públic de l’Hospitalet de l’Infant situat entre l’alberg residència Àster, el casal d’Hifrensa i el passatge de l’Escola Àster es denomini “Plaça del Dinou d’Octubre”, per commemorar el 35è aniversari de l’accident a la central nuclear Vandellòs I, que va tenir lloc el 19 d’octubre de 1989.

El motiu de la denominació rau en reconèixer públicament l’actuació heroica dels treballadors i treballadores de la central, així com la intervenció de l’equip de bombers i de totes aquelles persones que van evitar plegats les possibles conseqüències del greu accident en aquesta instal·lació nuclear”, segons s’esgrimeix en la sol·licitud presentada.

L’espai públic que es proposa denominar així forma part de la urbanització Hifrensa, colònia industrial construïda a finals dels anys 60 del segle XX per acollir les persones que van treballar a la central nuclear. Actualment, aquest espai no disposa d’una denominació específica o genuïna.


Presa de possessió d’Aarón Pueyo com a regidor

A la sessió plenària del 27 de març, a més, Aarón Pueyo Maroto va prendre possessió de l’acta de regidor com a representant del grup municipal Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP) a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

Pueyo ocuparà aquest càrrec en substitució, per renúncia, d’Alfons Garcia; i prèvia renúncia anticipada de María Isabel Sánchez Navarrete.


Mocions aprovades

- La moció presentada pel grup municipal del PSC-CP per l’adhesió del municipi al projecte de dignificació i memòria històrica Stolpersteine, transaccionada amb els grups municipals que estan a l’equip de govern (Més Municipi, Acció Municipal, FIC i PP), amb els vots a favor del PSC i de la CUP i les abstencions de Més Municipi, Acció Municipal, la FIC i el PP.

Per mitjà de l’aprovació d’aquesta moció, s’ha acordat sol·licitar al Memorial Democràtic l’adhesió a la iniciativa Stolpersteine, per recordar les víctimes del nazisme; almenys, pel veí Antonio Vidal Marquès, instal·lant la llamborda al terra del seu antic domicili; i iniciar un procés de recerca històrica liderada per qui consideri l’Ajuntament amb l’objectiu d’identificar altres veïns que siguin susceptibles d’encabir-se a la iniciativa.

La iniciativa Stolpersteine o “pedra que fa ensopegar” va néixer a Berlín l’any 1996 de la mà de l’artista alemany Gunter Demnig, que va voler recordar les víctimes del nazisme a partir de la instal·lació d’una placa o llamborda de llautó als carrers de la ciutat, per tal que els seus noms no fossin oblidats.

Amb el pas del temps aquesta iniciativa s’ha anat estenent a altres països, fins a convertir-se en el projecte de memòria més descentralitzat del continent, i disseminant per les ciutats i pobles d’Europa aquestes llambordes en senyal de record als seus veïns. A Catalunya aquesta iniciativa ha estat canalitzada pel Memorial Democràtic, que ha facilitat la instal·lació de prop de 530 llambordes arreu del territori.

Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant compta, al menys, amb un veí que va estar internat l’any 1940 al camp nazi de Stalag XII-A, a la ciutat alemanya de Limburg an der Lang després de ser capturat quan lluitava al 21è Regiment de Marxa de Voluntaris Estrangers de l’exèrcit francès.

- La proposta d'acord del grup municipal de la CUP-AMUNT per a garantir el dret d'accés a un habitatge digne i assequible, amb el vot a favor de la CUP i les abstencions de Més Municipi, el PSC-CP, Acció Municipal, la FIC i el PP.

Amb l’aprovació d’aquesta moció, l’Ajuntament s’ha compromès a impulsar la masoveria urbana, a través de la qual els propietaris de cases deshabitades les cedeixen en lloguer assequible a demandants d’habitatge a canvi d’ajudes a la reforma i la millora de l’estalvi energètic dels edificis; i també a incentivar la reforma del parc d’habitatges més envellit i en ús per a les unitats de convivència més empobrides; a recuperar els habitatges en mans de fons voltors o entitats financeres per posar-los a disposició d’un parc d’habitatge públic municipal; a redactar un inventari d’edificis en estat d’abandonament; a generar un parc públic d’habitatges socials; i a crear ajuts específics per al lloguer d’habitatges a joves.


Mocions rebutjades

- La moció del grup municipal del PSC-CP en defensa de la qualitat de l'ensenyament públic obligatori del municipi i del manteniment del nombre de línies de l'Escola Valdelors, va ser rebutjada amb els vots en contra de Més Municipi, Acció Municipal, la FIC i el PP; l’abstenció de la CUP i els vots a favor del PSC-CP.

- La proposta d'acord del grup municipal de la CUP-AMUNT per implementar mesures de suport al sector agrari des de l'àmbit municipal, va ser rebutjada amb els vots en contra de Més Municipi, Acció Municipal, la FIC i el PP; les abstencions del PSC-CP; i el vot a favor de la CUP-AMUNT.

CLIQUEU AQUÍ PER VEURE EL VÍDEO DEL PLE DE LA TVV

Galeria d'Imatges