Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Llum verda al projecte de construcció i explotació d’un parc eòlic públic municipal a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat inicialment la memòria de la comissió d’estudi i la creació d’una societat mercantil i dels seus estatuts
Llum verda al projecte de construcció i explotació d’un parc eòlic públic municipal a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Imatge simulada del parc eòlic, que tindrà 4 aerogeneradors

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha aprovat inicialment aquest dijous 30 de març la memòria justificativa del projecte de construcció, gestió i explotació d’un parc eòlic municipal a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, així com la creació de la societat mercantil que permetrà al consistori exercir aquesta activitat econòmica, i els seus estatuts, amb els vots a favor del PSC, la CUP, Cs i el PP; l’abstenció de JxCat i el vot en contra de la FIC.

Per mitjà d’aquest acord, el Ple ha acceptat les conclusions de la memòria que ha elaborat la comissió d’estudi designada a la sessió plenària de l’1 de desembre de 2022 i integrada per l’alcalde i tres membres més del consistori (la secretària, l’interventor i el gerent de l’empresa municipal de Promoció econòmica, IDETSA) i per tres tècnics externs del sector jurídic i energètic (Maite Masià, exdirectora de l’Institut Català d’Energia; Jaume Marfà, advocat professor de la facultat de Dret d’ESADE; i Santiago Parés, físic especialista en energies renovables i sector eòlic).

Les principals conclusions d’aquesta memòria són:

 • Que en el context actual del mercat energètic d'alta volatilitat, incertesa i inestabilitat de preus, una iniciativa com l’analitzada resulta gairebé imprescindible, atesos els seus efectes conjunturals i la seva contribució a reforçar la seguretat del subministrament d’energia a un preu assequible per a tots els sectors que se’n poden beneficiar: des de l'àmbit domèstic, al conjunt del teixit productiu local i supramunicipal.

 • Que la construcció i explotació d'un parc eòlic comporta avantatges econòmics, ocupacionals, socials i ambientals i de salut per a les persones, atès que suposa una millora de la qualitat de l'aire, una font de creació d'ocupació (es calculen 40 llocs de treball directes i 72 d’indirectes en el període d’operació) i de suport a altres activitats econòmiques locals. Aquests avantatges poden tenir un efecte positiu en la qualitat de vida de la població local i contribuir al desenvolupament sostenible de la zona.

 • Que la localització del projecte s’ha dissenyat amb l’objectiu prioritari de respectar els valors ambientals de la zona que l’ha d’acollir, a l’hora que es maximitza la captació del recurs eòlic. La ubicació del parc eòlic es desplega al llarg d’una zona propera a la xarxa de transport elèctric i al lloc de consum, circumscrit majorment al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, circumstància que evitarà transportar l’energia a llargues distàncies amb les pèrdues energètiques i d’eficiència que això suposa.

 • Que el parc eòlic estarà ubicat al Bosc del Comú (CUP 34), que és una muntanya pública amb declaració d’utilitat pública. En un indret conegut com a “Coll del Vent”, en una àrea rural amb alguns terrenys cultivats, a uns 2 km al nord-est de Calafat i a uns 7 km al sud-oest del nucli de l’ Hospitalet de l’Infant, fora dels espais naturals de protecció especial.

 • Que el projecte eòlic ocuparà una superfície total de 63.294 m² ( 57.197 m² són terrenys de titularitat pública i 6.097 m² de titularitat privada).

 • Que la proposta d'ubicació dels 4 aerogeneradors del projecte NO afecta: espais declarats com a Espai Natural de Protecció Especial (ENPE), com a ZEPA en la Xarxa Natura 2000 i com a Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN).

 • Que els aerogeneradors estaran situats a una distància superior a 2 km dels sectors de cria de l’àguila cuabarrada i per tant no afectaran aquests sectors.

 • Que els aerogeneradors estaran ubicats a una distància superior a 500 m dels nuclis habitats (en aquest cas de la zona de l’Almadrava com a més propera a l’àmbit afectat pel parc eòlic).

 • Que s’ha elaborat l’avantprojecte de les obres, que s’ha annexat a la memòria i que conté els aspectes fonamentals de les característiques generals de l'obra que cal executar: funcionals, formals, constructives i econòmiques, amb l’objectiu de proporcionar una primera imatge global de la mateixa i establir un avanç de pressupost.

 • Que s’ha elaborat un estudi de viabilitat econòmic-financer que s’incorpora a la memòria com a annex que dona llum verda al projecte. Segons aquest estudi, el parc eòlic tindria un cost màxim de 25,4 M€, en el supòsit que calgués pagar totalment una interconnexió elèctrica (7,2 M€). Si aquesta partida no es considera o ho fa mitjançant hibridació (amb algun altre projecte), la inversió ascendiria a 20 M€.

Per construir el parc eòlic caldrà instal·lar prèviament una torre anemomètrica al paratge del Coll de Balaguer, per acabar de mesurar la fora del vent. La instal·lació d’aquesta torre, valorada en 80.000 €, està actualment en procés de licitació i haurà de registrar dades durant 12 mesos. Dotze mesos serà també el que duraran les obres de construcció del parc eòlic.

La producció esperada és de 38.000 MWh/any i a partir de diferents escenaris es planteja la viabilitat i solidesa del projecte. En funció de la PPA (Power Purchase Agreement) i el nombre d’anys (entre 20, 25 o 30), la Taxa Interna de Retorn (TIR) se situa entre el 6-10%.

 • Que l’àmbit d’actuació de la iniciativa se cenyeix al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, el qual acollirà el parc eòlic, sens perjudici, evidentment, que eventualment es podria arribar a vendre energia fora d’aquest territori al ser introduïda en el sistema mitjançant la xarxa de distribució, però sense que aquesta circumstància afecti a l’àmbit d’actuació de la societat.

 • Que la forma jurídica idònia a través de la qual l’Ajuntament pot exercir l’activitat econòmica consistent en construir i explotar una instal·lació de producció d’energia eòlica és la societat mercantil, ja que és la única modalitat que permet obtenir l’experiència tècnica que caldrà acreditar per obtenir l’autorització administrativa preceptiva per a construir la instal·lació esmentada per qualsevol de les dues vies legalment previstes: incorporar un soci amb experiència en producció elèctrica i amb una participació social mínima del 25% o subscriure un contracte d’assistència tècnica amb una altra entitat amb aquesta experiència.

Un cop aprovada inicialment la memòria i la creació de la societat mercantil (“Vandellòs Hospitalet Renovables”) i els seus estatuts, la memòria i els estatuts de la societat mercantil seran sotmesos al tràmit d’informació pública per un període de trenta dies, durant els qual es podran presentar al·legacions i reclamacions. Si no es presenta cap al·legació o reclamació, seran aprovats definitivament sense necessitat d’un acord posterior.

Quan estigui aprovada la memòria definitivament es podrà licitar la construcció i instal·lació de la torre anemomètrica, constituir la societat mercantil i demanar l’autorització a la Generalitat de Catalunya per evacuar la producció del parc eòlic.

Galeria d'Imatges