Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitat

Totes les zones d’aparcament regulat de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant seran gratuïtes per als vehicles residents

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat una modificació de l’ordenança fiscal que regula la taxa per estacionament de vehicles a la via pública que inclou la substitució de la zona blava per la verda i altres novetats
Totes les zones d’aparcament regulat de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant seran gratuïtes per als vehicles residents
Imatge de la sessió plenària del 5 d'octubre de 2023

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha aprovat inicialment la modificació de l’ordenança fiscal número 17, reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a la via pública en determinades zones, amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals (Més Municipi, PSC, Acció Municipal, FIC, CUP i PP).

Aquesta modificació comporta una substitució de la zona blava per la zona verda i una ampliació de la zona verda (hi haurà 259 places més d’estacionament regulat i la Via Augusta s’establirà com a frontera de l’aparcament regulat). La zona verda serà de pagament per als vehicles censats (aquells que paguen l’impost de circulació al municipi i els titulars dels quals no estan empadronats al municipi), per als vehicles de segona residència; i per als vehicles no residents.

Per als vehicles residents (aquells censats al municipi amb el titular empadronat al municipi; aquells de rènting d’empresa/particular amb la identificació del conductor que estigui empadronat al municipi; i aquells censats al municipi i que el titular sigui una empresa amb el domicili fiscal o que desenvolupi l’activitat al municipi), la zona verda serà gratuïta, sense limitació de temps (fins ara podien estacionar gratuïtament i sense límit de temps a la zona verda, però només tenien dret a 2 h gratuïtes a la zona blava). Aquests vehicles obtindran de forma automàtica l’activació de la zona regulada sense haver de fer cap tràmit a través de l’app Blinkay o dels parquímetres.

Com a novetat també s’escurçarà el període d’estacionament regulat: estarà en vigor del 20 de juny al 31 d’agost, inclosos els dies festius, de dilluns a diumenge, de les 10 a les 20 h (abans era del 15 de juny al 15 de setembre).

Pel que fa a les tarifes de la zona verda, no s’establiran diferències en funció del tipus de tecnologia dels vehicles.

D’altra banda, es reduirà l’import de l’abonament de temporada per als vehicles de segona residència (costarà 100 € en lloc de 120 €). Com que les segones residències en ocasions tenen més d’un vehicle per unitat familiar, hi haurà una abonaments de temporada més econòmics per al 2n i 3r vehicle (de 80 €). A més, els vehicles de segona residència podran adquirir uns abonaments per a 40 hores (acumulables per temporades) per 30 €.

També es crearan uns nous abonaments per als treballadors del municipi que no estan empadronats ni tenen el vehicle censat al municipi.

Els vehicles no residents (queden exclosos els vehicles residents, censats i de segona residència amb abonament) podran gaudir d’1 h gratuïta d’estacionament si els propietaris fan una despesa comercial o de restauració a les empreses adherides a qualsevol de les associacions empresarials locals superior a 30 €. Per aconseguir aquesta hora gratuïta i obtenir el codi QR corresponent, hauran de pagar a través de l’aplicació Blinkay. D’aquesta manera, es pretén evitar una càrrega de feina als comerciants i restauradors.

A la zona comercial, situada al tram més comercial de la Via Augusta, tots els vehicles sense distinció continuaran disposant d’una hora gratuïta dins de les franges horàries de 10 a 14 h i de 16 a 20 h, amb l’obligació de deixar lliure la plaça ocupada un cop transcorregut aquest temps. Als que excedeixin aquest temps, se’ls aplicarà una sanció, tal com es feia fins ara. La novetat és que les places d’aquesta zona estaran pintades de color taronja (ara estan pintades de color blanc), per evitar confusions amb les places d’aparcament lliure.

Així mateix, a la zona del port esportiu, on hi ha una gran concentració d’establiments de restauració, s’ampliarà la franja horària gratuïta mitja hora (de les 14 a les 16:30 h).

D’altra banda, s’ha simplificat l’apartat dedicat a les sancions, reduint el llistat de casos en què es podran posar denúncies per infraccions. En concret, hi haurà dos casos: si s’ha tret el tiquet però s’ha excedit el temps màxim; i si no s’ha tret cap tiquet (físic o virtual). En ambdós casos, les denúncies es podran anul·lar amb el pagament de les sancions abans de 7 dies naturals (de 8 € en el primer cas; i de 10 €, en el segon cas).


Assignació de noves regidories

En la sessió plenària que va tenir lloc ahir dijous, 5 d’octubre, a l’Ajuntament de Vandellòs, també es va donar compte del decret d’Alcaldia pel qual s’han assignat les regidories de Recursos Humans i de Joventut i Igualtat a la regidora Esmeralda Saladié.

En virtut d’aquest decret, fruit del pacte de govern de Més Municipi amb el grup municipal Acció Municipal, el regidor Ferran Conejo ha cessat de les seves funcions com a regidor de Recursos Humans; i la regidora Yolanda Marqués ha cessat de les seves funcions com a regidora de Joventut i Igualtat.

Amb els vots a favor de Més Municipi, Acció Municipal, la FIC i el PP; i els vots en contra del PSC i la CUP, es va aprovar la retribució econòmica que percebrà la regidora Esmeralda Saladié: fins a un màxim de 20.000 € per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats.


Altres acords destacats

- Aprovació de la revisió de les tarifes del servei de subministrament d'aigua potable al municipi que presenta Comaigua SL, amb els vots a favor de Més Municipi, Acció Municipal, la FIC i el PP; i els vots en contra del PSC i la CUP.

Les tarifes s’incrementaran un 7,75% a partir de l’1 de gener de 2024 (a tall d’exemple, una família de 4 persones amb un consum mig de 45 m3 haurà de pagar 2,5 € més per trimestre en la seva factura: 54,76 € en lloc de 52,27 €). Aquest increment de les tarifes ve motivat per l’augment del cost del servei, segons ha informat Comaigua: per la partida pressupostària destinada al personal, les tarifes procedents del CAT, el cost del carburant i les matèries primeres i el canvi de normativa d’analítiques i tractament d’aigua de la Generalitat de Catalunya, que les ha augmentat). Per no gravar més les tarifes, l’Ajuntament ha renunciat a aplicar cap import en concepte de fons de reposició de les instal·lacions de l’aigua, de manera que assumeix aquest cost.

- Aprovació de la revisió de les tarifes del servei de clavegueram al municipi que presenta Comaigua SL, amb els vots a favor de Més Municipi, Acció Municipal, la FIC i el PP; i els vots en contra del PSC i la CUP. L’any que ve les tarifes s’incrementaran un 9,63% a causa de l’augment de les despeses del servei, segons ha argumentat Comaigua.

- Aprovació del protocol per al tractament de casos d’alcoholisme i de consum de drogues a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals.

- Aprovació de la proposta d'acord de la CUP per al debat parlamentari de la proposició de llei de modificació de la normativa que afecta el Fons de Transició Nuclear i el seu òrgan de govern, amb els vots a favor de tots els grups polítics municipals excepte el PSC, que es va abstenir. El Ple de l’Ajuntament ha acordat Instar el Parlament de Catalunya a portar a debat del Ple aquesta proposició i traslladar aquest acord a la Mesa del Parlament, a la Junta de Portaveus del Parlament, i als Grups Parlamentaris (excepte al GP VOX).


Mocions rebutjades

- La proposta d'acord de la CUP per a la revisió dels Plans de Protecció Civil Municipals (DUPROCIM) i reforçar el Departament de Protecció Civil, va ser rebutjada amb els vots en contra de tots els grups polítics municipals excepte la CUP, que va votar a favor.

- La moció del PSC-CP, transaccionada amb la CUP, sobre els recursos que aporta el fons de transició nuclear al municipi, va ser rebutjada amb els vots en contra de Més Municipi, Acció Municipal, la FIC i el PP; l’abstenció de la CUP; i el vot a favor del PSC.

Galeria d'Imatges