Plantilla i relació de llocs de treball per a l'any 2018


Els llocs de treball dels empleats públics que estan al servei de la Corporació, es troben ordenats i classificats en els instruments de plantilla i la relació de llocs de treball. Aquests documents s'aproven en sessió plenària com a annex dels pressupostos anuals, i en ells s'hi determina la categoria, retribucions, adscripció i altres particularitats pròpies de cada lloc de treball.

a) Llocs de treball de tipus funcionarial i laboral:

Plantilla i RLT de l'Ajuntament, Patronats i empreses municipals per a l'any 2018

b) Llocs de treball de tipus eventual:

L'Ajuntament i els Organismes Autònoms no disposen de cap lloc de treball de caràcter eventual d'acord amb allò previst en l'article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.