Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L´Ajuntament

Competències

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant té delegades expressament les facultats següents:
 • disposar les despeses de conformitat amb les bases d'execució del pressupost.
 • el desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència, concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l'article 177 del Reial Decret-Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text refòs de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
 • aprovació de l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el pressupost i la plantilla aprovats pel Ple.
 • aprovació de les bases i proves selectives i per concursos la provisió de llocs de treball.
 • aprovació inicial d'un pla parcial.
 • aprovació inicial d'un pla especial.
 • aprovació inicial d'un estudi de detall.
 • aprovació d'un projecte d'urbanització.
 • aprovació de les bases i Estatuts de la Junta de Compensació.
 • aprovació inicial de la constitució de la Junta de Compensació i Associació de Cooperació.
 • aprovació inicial i definitiva del projecte de compensació i del de reparcel·lació, així com el d'expropiació, en definitiva les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
 • atorgament de llicències municipals d'obres, així com les subjectes a la intervenció integral (activitats classificades), llevat que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple.
 • contractacions i concessions que no superin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els sis milions d'euros, inclòs les de caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior a 4 anys, sempre que l'import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici ni la quantia esmentada.
 • aprovació de projectes d'obres i serveis quan sigui l'Alcaldessa l'òrgan de contractació i estiguin previstes al pressupost.
 • l'adquisició de béns i drets per quantia inferior al 10% dels recursos ordinaris del Pressupost ni els tres milions d'euros, així com l'alienació de béns patrimonials que no superi el percentatge ni la quantia esmentades.
 • les demés que expressament els hi atribueixin les Lleis de l'Alcaldia i no tinguin el caràcter d'indelegables, d'acord amb el que disposa l'article 43 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, de 28 de novembre de 1986, l'article 53-1 u) del Decret-legislatiu 2/03, de 28 d'abril i 21-1.s de la Llei 7/85, de 2 d'abril.

Els tinents d'alcaldessa substitueixen, per l'ordre del seu nomenament i en els casos de vacant, absència o malaltia, a l'Alcaldessa, sent lliurement designats i remoguts per aquesta d'entre els membres de la Junta de Govern Local i, on aquesta no existeixi, d'entre els regidors.

L' alcaldessa pot delegar l'exercici de determinades atribucions en els membres de la Junta de Govern Local i, on aquesta no existeixi, en els tinents d'alcalde, sense perjudici de les delegacions especials que, per a comeses específiques, pugui realitzar en favor de qualsevol regidor, encara que no pertanyin a aquella.