Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L´Ajuntament

Composició

La Junta de Govern Local, presidida per l' alcalde, està integrada per quatre regidors, un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal de membres de la Corporació, que tenen la condició de tinents d’alcalde

Actualment són:

La 1a tinenta d'alcalde, Nuria Ortiz Sánchez

La 2a tinenta d'alcalde: María José Gómez Fernández

El 3r tinent d'alcalde,  Frederic Escoda Gil

El 4t tinent d'alcalde: Diego García Vera.

La Junta de Govern local va celebrar la seva sessió constitutiva el dia 9 juliol de 2019 a les 9.30 h, d'acord amb el disposat per l’article 112.1 del Reial Decret 2568/1986, pel que s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986.

D'acord amb el que disposa l’article 113-3 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d´organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aquesta Alcaldia  estableix, perquè puguin informar dintre de l'àmbit de les seves activitats i competències, que assisteixin a les Juntes de Govern Local la regidora Lupe Capella Castellví i el regidor Tomás Diaz Crucera, que no tenen dret a vot.