Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L´Ajuntament

Comissió especial de comptes

A la Comissió Especial de Comptes li correspon l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la corporació.

Aquests comptes queden integrats pel compte general del pressupost, el compte d'administració del patrimoni, el compte de valors independents i auxiliars de pressupost i els comptes d'entitats o organismes municipals de gestió.

Aquesta Comissió es constitueix d'acord amb el que disposa l'article 116 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i 58 el Decret-leislatiu 2/03, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei municipal i règim local a Catalunya, 127 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Estitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/86.

Per a l'exercici adequat de les seves funcions, la comissió pot requerir, per mitjà de l'alcalde o alcaldessa, la documentació complementària que consideri necessària i la presència dels membres i els funcionaris de la corporació especialment relacionats amb els comptes que s'analitzin.

Membres integrants

La comissió està integrada per membres de tots els grups polítics integrants de la corporació. El nombre de membres és proporcional a la seva representativitat a l'ajuntament o igual per a cada grup. En aquest últim cas s'aplica el sistema de vot ponderat.


Les competències de la comissió especial de comptes s'entenen sense perjudici de les quals corresponen al Tribunal de Comptes i a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb la seva legislació específica