Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L´Ajuntament

Comissió informativa municipal de Serveis Interns

La Comissió informativa municipal de Serveis Interns inclou les àrees d’Hisenda i recursos humans, Administració i Seguretat i protecció civil.

Segons el que disposa els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les Entitats locals aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, article 60 del Decret-legislatiu 2/03, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei municipal i de règim local a Catalunya: 

Règim de sessions

La Comissió informativa municipal de Serveis Interns es reuneix quinzenalment amb la finalitat d’estudiar i aprovar la relació de pagaments en curs de cada quinzena.

Membres integrants

  • President: Alfons Garcia Rodríguez
  • Membres: totes les regidores i tots els regidors que integren el Ple de la Corporació