Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L´Ajuntament

Comissió informativa municipal de Promoció Econòmica

La Comissió informativa municipal de Promoció Econòmica comprèn les àrees d’Empresa, Comerç i energia, Turisme i festes i Ocupació i emprenedoria.

Segons el que disposa els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament d'organització funcionament i règim jurídic de les Entitats locals aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, article 60 del Decret-legislatiu 2/03, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refòs de la Llei municipal i de règim local a Catalunya:

Règim de sessions

El règim de sessions d'aquesta comissions és el previ a la celebració d'un Ple, per a l'estudi i examen dels assumptes inclosos a l'ordre del dia del Ple.

Membres integrants

  • President: Alfons Garcia Rodríguez

  • Membres: totes les regidores i tots els regidors que integren el Ple de la Corporació.