Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L´Ajuntament

Competències

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant té les atribucions següents:

a) El control i la fiscalització dels òrgans de govern.

b) Els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals; alteració del terme municipal; creació o supressió de municipis i de les entitats a que es refereix l'article 45 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local; creació d'òrgans desconcentrats; alteració de la capitalitat del municipi i el canvi de nom d'aquest o d'aquelles entitats i l'adopció o modificació de la seva bandera, ensenya o escut.

c) L'aprovació inicial del planejament general i l'aprovació que posi fi a la tramitació municipal dels plans i altres instruments d'ordenació prevists en la legislació urbanística, així com els convenis que tinguin per objecte l'alteració de qualssevol d'aquests instruments.

d) L'aprovació del reglament orgànic i de les ordenances.

i) La determinació dels recursos propis de caràcter tributari; l'aprovació i modificació dels pressupostos, i la disposició de despeses en matèria de la seva competència i l'aprovació dels comptes; tot això d'acord amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

f) L'aprovació de les formes de gestió dels serveis i dels expedients de municipalització.

g) L'acceptació de la delegació de competències feta per altres Administracions públiques.

h) El plantejament de conflictes de competències a altres entitats locals i altres Administracions públiques.

i) L'aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual.

j) L'exercici d'accions judicials i administratives i la defensa de la corporació en matèries de competència plenària.

k) La declaració de lesivitat dels actes de l'Ajuntament.

l) L'alteració de la qualificació jurídica dels béns de domini públic.

m) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada del qual, dins de cada exercici econòmic, excedeixi del 10 per cent dels recursos ordinaris del Pressupost --excepte les de tresoreria, que li correspondran quan l'import acumulat de les operacions vives a cada moment superi el 15 per cent dels ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior-- tot això de conformitat amb el que es disposa en la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

n) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos als pressupostos.

o) Aquelles altres que hagin de correspondre al Ple per exigir la seva aprovació una majoria especial.p) Les altres que expressament li confereixin les lleis.

Correspon, igualment, al Ple la votació sobre la moció de censura a l'Alcalde i sobre la qüestió de confiança plantejada pel mateix, que seran públiques i es realitzaran mitjançant crida nominal en tot cas, i es regeixen pel que es disposa en la legislació electoral general.


Les delegacions del Ple envers la Junta de Govern local, no se n'efectua cap, reservant-se el Ple les competències contemplades a l'article 22 de la Llei 7/85, de 2 d'abril i 52 del Decret-Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i les que expressament li atribueix la legislació vigent.

El Plenari de la Corporació te delegat l'atorgament de les llicències municipals d'obres i/o que afecten a les Centrals Nuclears, les llicències municipals d'obres i/o que afectin a la intervenció integral per a la instal.lació del cicle combinat “Plana del Vent”, les llicències municipals d'obres i/o que afecten a la intervenció integral per a la instal.lació de parcs eòlics, d'acord amb el que disposa l'article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/03, de 28 d'abril, pel que s'aprova el text refòs de la Llei municipal i del Règim local de Catalunya.