Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Protecció Civil

Plans d’emergència

L'Ajuntament, com a entitat bàsica de protecció civil, conjuntament amb altres administracions, disposa de capacitat general d'actuació, planificació i coordinació en aquesta matèria amb l'objectiu principal de garantir la protecció física de les persones i els seus bens en situació de greu risc col·lectiu, calamitat pública o catàstrofe extraordinària, en què la seguretat i la vida de les persones puguin perillar o sucumbir massivament.

El Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'aprovació dels plans de protecció municipals i el procediment per a la seva tramitació, ha obligat a aquest municipi a elaborar el Document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM), que ha d'incloure tots els riscos que afecten el nostre municipi d'acord amb els diferents plans autonòmics que els afecti d'acord amb l'estructura establerta en aquest Decret.

El DUPROCIM es defineix com el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi, sota responsabilitat del titular del pla i garantint la integració d'aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

Aquest document s'aprova pel Ple de l'Ajuntament i ha de respectar l'estructura fixada a l'annex d'aquest Decret per ser Homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

El document informa:
Doc 1. Generalitats del municipi i organització municipal
Doc 2. Anàlisi dels riscos (territorials i especials)
Doc 3. Vulnerabiltat municipal:
• Àrees o sectors d'afectació per cada risc
• Elements vulnerables
Doc 4. Procediments operatius per risc
• Procediment per risc
• Mesures de protecció a la població
Doc 5. Fitxes d'actuació
Doc 6. Directori telefònic i mitjans
Doc 7. Cartografia específica per risc

Annexos