Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ofertes de treball municipal

Ofertes de treball municipal

En aquesta secció trobareu totes les convocatòries de selecció vigents per a treballar a l'Ajuntament i organismes autònoms.

Convocatòria per a la provisió, en règim d'interinitat, del lloc de treball de Tresorer/a, reservat a habilitat de caràcter nacional, mitjançant sistema de concurs-oposició

L’objecte d’aquesta convocatòria és cobrir mitjançant concurs oposició, amb caràcter interí, la plaça de tresorer/a d’aquest Ajuntament, reservada a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, subescala d’intervenció tresoreria, enquadrat en el grup A, subgrup A1, fins a la seva cobertura definitiva per alguns dels sistemes de provisió establerts al Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Borsa de treball per a cobertura de llocs de tècnic/a polivalent destinat a mitjans de comunicació, en caràcter temporal

A partir del 27 de gener i fins el divendres dia 5 de febrer (inclòs) es podrà sol·licitar la participació en el procés selectiu per a la constitució d'una Borsa de treball de tècnic/a polivalent destinat al Patronat de Mitjans de Comunicació. La tramitació de la sol·licitud s'ha de fer mitjançant la Seu electrònica, i alternativament es podrà fer la tramitació presencialment a les oficines de l'OMAC dins dels horaris d'atenció a la ciutadania, en aquest darrer cas amb cita prèvia.

Cobertura d'un lloc d'agent d'informació turística i constitució de Borsa de treball

Fins el dia 8 de març (inclòs) es poden presentar sol·licituds per a optar a un lloc d'agent d'informació turística, i constitució de Borsa de treball per a cobertura temporal de vacants del mateix lloc. La sol·licitud es pot tramitar per la Seu electrònica (Tràmits destacats) i alternativament es pot tramitar presencialment a l'OMAC amb cita prèvia.

Convocatòria per a optar a places de l'Acció d'Ocupació i Professionalització

El Pla d'Ocupació incorpora aquest any algunes modificacions per facilitar la formació i ocupabilitat de les persones que hi concórren, i per aquest motiu també es modifica la seva denominació: Acció d'Ocupació i Professionalització 2021. La principal novetat radica en que els contractes laborals estan vinculats a accions formatives que es duran en paral·lel a l'activitat laboral amb l'objectiu de millorar la capacitació i preparació per al mercat de treball. El termini per a presentació de candidatures inicia el dia 25 de febrer i finalitza el 12 de març (inclòs). Les sol·licituds de participació es tramiten telemàticament per la Seu electrònica i de forma assistida a les oficines de l'OMAC.

Borsa de treball per a cobertura de llocs de professorat de música, especialitat clarinet

Fins el dia 12 d'abril (inclòs) es poden presentar sol·licituds per a formar part de la borsa de treball de professorat de música, especialitat clarinet, adscrita al Patronat Municipal de l'Escola de Música. El tràmit d'inscripció es pot realitzar per la Seu electrònica de l'Ajuntament, i alternativament es pot tramitar presencialment de forma assistida a les oficines de l'OMAC, en horari de 8:00 h. a 15:00 h. els dies laborals. Per participar en aquest procés selectiu cal haver abonat la taxa de drets d'examen (30 €) al compte bancari BBVA ES87 0182 5634 18 0201761991, indicant el nom i cognoms de la persona aspirant i procés selectiu al que postula,o bé justificació de les causes d'exempció.