Oberta la convocatòria per la plaça de jutge de pau titular i suplent (fins al 19 de juny)

D’acord amb el que disposa l’article 5 del Reglament 3/95 de 7 de juny, dels jutges de pau, se sotmet a convocatòria pública la vacant de jutge de pau titular i suplent del jutjat de pau d’aquest terme municipal per finalitzar el termini de quatre anys de l’actual jutge de pau.

Tota persona interessada, de nacionalitat espanyola, major d’edat i que no estigui incurs en cap de les causes d’incapacitat que estableix l’article 303 de la Llei orgànica del poder judicial, podrà presentar sol·licitud més el currículum vitae, en el termini de 20 dies hàbils comptats des de l’endemà de la publicació edictal al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, davant del Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, en horaris d’atenció al ciutadà.

El termini per fer-ho finalitzarà, exactament, el dilluns 19 de juny.

El jutge de pau i el seu substitut són nomenats per un període de quatre anys pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a proposta del ple de l'Ajuntament.