Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L´Ajuntament

Competències de l'alcaldessa

Competències de l'Alcaldessa

Les competències de l'alcalde són les determinades a l'article 53 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i són les següents:

 • Representar l'Ajuntament.
 • Dirigir el govern i l'administració municipals.
 • Convocar i presidir les sessions del ple i de la comissió especial de comptes.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals.
 • Publicar, executar i fer complir els acords municipals.
 • Dictar bans i vetllar perquè es compleixin.
 • El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el pressupost municipal aprovat, autoritzant despeses sempre que l'import acumulat en cada exercici no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
 • Aprovar l'oferta d'ocupació pública i el seu desenvolupament.
 • Exercir la direcció superior de tot el personal de la corporació.
 • Exercir accions judicials i administratives i la defensa de l'ajuntament.
 • La iniciativa per proposar al ple la declaració de lesivitat dels actes administratius de la seva competència.
 • Adoptar personalment i sota la seva responsabilitat les mesures necessàries en cas de catàstrofe o perill greu.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seva autoritat.
 • Les contractacions i concessions de tot tipus que no superin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
 • L'aprovació de projectes d'obres i serveis de la seva competència.
 • L'adquisició de béns i drets que no superin el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
 • La concessió de llicències.
 • Les aprovacions d'instruments de planejament derivat.
 • Imposar sancions.
 • El nomenament de tinent/a d'alcaldessa.